Strona główna » Blog » KONSTYTUCJA DLA BIZNESU 2018 – Szansa kobiet?

KONSTYTUCJA DLA BIZNESU 2018 – Szansa kobiet?

  konstytucja dla biznesu 2018 szansa dla kobiet

  Czy konstytucja dla biznesu, która wchodzi w życie 30 dni po ogłoszeniu tego faktu, czyli z końcem kwietnia 2018 roku, jest szansą dla kobiecych firm? Jeśli już jesteś na drodze przedsiębiorcy, z pewnością zmiany są szansą na lepszy rozwój, z kolei jeśli się dopiero zastanawiasz, czy warto zaczynać stawiać kroki w biznesie, mogą one cię przekonać, by w końcu zdecydować się na skok w nowe wody.

  Na samym końcu znajdziesz linki do wszystkich dokumentów, tymczasem u mnie przeczytasz to, co według mnie w zmienionym podejściu do przedsiębiorców jest najważniejsze.

  Konstytucja dla biznesu da ulgi na start

  Przewidywane są m.in.:

  1. ) 6-miesięczny okres początkowy, w którym nie ma obowiązku opłacania składek ubezpieczeń społecznych (emerytalnych i rentowych, chorobowych i wypadkowych), ale pozostaje obowiązek ubezpieczeń zdrowotnych – co ważne, nie ma obowiązku rezygnowania z opłat z ubezpieczeń społecznych przez pierwsze pół roku;
  2. ) tzw. działalność nierejestrową, czyli każdą drobną działalność zarobkową, z której przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia, jak na przykład handel naręczny czy udzielanie korepetycji. Według konstytucji dla biznesu to legalna działalność niewymagająca wpisu do CEIDG ani odprowadzania składek;
  3. ) małą działalność gospodarczą dla mikroprzedsiębiorców, którzy mają płacić niższe składki. Ponoć ci, którzy przychody mają do poziomu 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą płacić składki proporcjonalne do przychodów, ale nie mniejsze niż 600 zł i poniżej dotychczasowego poziomu 1300 zł.

  Kluczowa zasada konstytucji dla biznesu

  Według prawa zawsze oskarżony jest w domniemaniu niewinny. Aby móc skazać człowieka, trzeba mu ową winę udowodnić. Tym samym tokiem rozumowania w biznesie będzie można WSZYSTKO, pod jednym warunkiem, O ILE to nie zakazane.

  Zatem:

  Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.

  Jakaż ulga dla przedsiębiorców. Nie trzeba oglądać się na siebie i sprawdzać, czy jest się wielbłądem, czy jeszcze nie i czy komuś będzie trzeba udowodnić, iż garbu się nie posiada.

  Porozmawiajmy

  Na przykład, która z ulg na start jest według ciebie kluczowa?

  Osobiście kibicuję półrocznej – mówiąc kolokwialnie – rozbiegówce bez składek ZUS. Z drugiej strony jestem w stanie wyobrazić sobie przedsiębiorców, dla których niższe progi również będą kluczowe. Wielokrotnie rozmawiałam z kobietami z branż usługowych (np. fryzjerki czy terapeutki), które nie były w stanie samodzielnie utrzymać swoich przedsięwzięć, ponieważ składki ubezpieczeniowe nie były adekwatne do przychodu, jaki te – choć przedsiębiorcze, pomysłowe, zaradne panie – mogły wypracować w swojej okolicy. Dla niektórych w takim przypadku wybawieniem okazywały się inkubatory przedsiębiorczości, inne nie były w stanie znaleźć odpowiedniej instytucji w swojej okolicy i się poddawały. Konstytucja dla biznesu wprowadza ułatwienia m.in. dla takich osób, dając im szansę na uniezależnienie się od podmiotów pośredniczących między nimi a urzędami. Biznes w 100% będzie ich, samodzielny.

  Powiedz, podobają ci się zmiany?

  Z jednej strony ulgi na start są ogromną pomocą dla każdego początkującego przedsiębiorcy. Jednakże czy pójdzie za tym edukacja, aby owy biznesmen uwzględnił w swoich przychodach kwoty na tyle duże, by móc płacić później składki właściwej wysokości? Czy będzie liczył, jak rozkręcić firmę, by “mi starczyło”, nie widząc różnicy między przychodem a zyskiem?

  Kiedy przedsiębiorca zacznie odkładać na swoją emeryturę takie składki, by później nie musieć żyć za głodowe stawki?

  Kto będzie pokrywał leczenie osób nieubezpieczonych, które Konstytucja dla biznesu zwolniła z obowiązku rejestracji? Z czego takie osoby będą żyły po 65-67 roku życia?

  Rodzi się wiele pytań. Z jednej strony zmiany nastrajają optymistycznie i dają szanse, ale jak niemal wszystko w świecie – jest druga strona medalu. Istotne, by pamiętać o rewersie, który obok szans niesie zagrożenia.

  Napisz poniżej! Co uważasz na ten temat?

  PS. Obiecane linki + które art. nie wchodzą w życie 30.04.2018 r. 

  Co składa się na konstytucję dla biznesu?

  Konstytucja dla biznesu jest połączeniem aż 5 ustaw, które dotyczą zmian w prawie gospodarczym i są to:

  1. Prawo przedsiębiorców;
  2. ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
  3. ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  4. ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP,
  5. same przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

  Wyjątki, czyli co nie wchodzi z 30.04.2018 r.?

  1. Z Prawa przedsiębiorców art. 24. ust. 6 wchodzi w 1.02.2019 r. Zapis dotyczy zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej, a dokładnie jednego aspektu:

  • art. 24 ust. 6:

  W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej trwa nie dłużej niż do dnia poprzedzającego dzień automatycznego wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398).

  2. Z kolei z Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 1.07.2018 r. wchodzą art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57, które dotyczą:

  •   art. 52 ust. 2:

  Punkt umożliwia wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu:

  1)        w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

  2)        z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych.

  • art. 52 ust. 9:

  W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Punkt umożliwia uiszczenie opłaty skarbowej, o ile taka jest wymagana, na rachunek właściwego organu.

  • art. 57:

  W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia spraw, o których mowa w art. 56,* w pełni za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w przypadku gdy przeprowadzenie sprawy wymaga wniesienia opłaty, organy prowadzące te sprawy zapewniają, za pośrednictwem Punktu, możliwość dokonania płatności elektronicznie z możliwością wystawienia elektronicznego poświadczenia dokonania opłaty.

  [*Art. 56. Ilekroć obowiązujące przepisy nadają uprawnienia lub nakładają obowiązki związane ze sprawami, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, organy prowadzące te sprawy są obowiązane zapewnić możliwość ich wykonania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.]

  Dziękuję, że czytasz aż do tego miejsca! Co uważasz na temat Konstytucji dla biznesu? Który pomysł jest trafiony, a który budzi niepokój czy wątpliwości? Podziel się w komentarzu poniżej swoją opinią.

  Ponieważ ja piszę dla Ciebie, Ty proszę udostępnij artykuł dalej. Wzajemna pomoc i wymiana daje korzyści obu stronom. Ja wspieram kobiety i przedsiębiorczość oraz współpracę <=> Ty dajesz świadectwo, że wspierasz ideę edukacji i współpracy oraz motywacji do działania. Niech się niesie! Dziękuję. <3